MENU

Dreams (Interlude) Paloma Mami 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

What if this was our last conversation?
All my words would be lost in translation
Feelin' things that in words don't exist
We've made a pact for life with just one kiss


Dreams (Interlude) Paloma Mami 「Lời bài hát」

What if this was our last conversation?
All my words would be lost in translation
Feelin' things that in words don't exist
We've made a pact for life with just one kiss
What if I lost my mind, would you stay here?
Remind me who I am and dry all my tears
It's like you're meant for me, like you've been picked
Guess I've been yours before I even knew it, I swear you

[Coro]
You feel like you're better than my dreams
Better than I imagined in my dreams
You feel like you're better than my dreams
I swear you are, mmm, better than I ever even dreamed
You feel like you're better than my dreams, yeah
Better than I ever fuckin' dreamed, yeah, ooh

[Post-Coro]
Mmm-mmm
Mmm-mmm-mmm-mmm
Mmm-mmm
Mmm-mmm-mmm-mmm


Dreams (Interlude) Paloma Mami 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng tôi thế nào nếu điều này là?


Tất cả những lời của tôi sẽ bị mất trong bản dịch
Feelin' những điều mà trong lời nói không tồn tại
Chúng tôi đã thực hiện một hiệp ước cho cuộc sống chỉ với một nụ hôn
Nếu tôi mất trí của tôi, bạn sẽ ở lại đây?
Nhắc tôi ngày hôm nay và khô hết nước mắt của tôi
Nó giống như bạn đang có ý nghĩa đối với tôi, như bạn đã được chọn
Đoán Tôi đã ở của bạn trước khi tôi thậm chí biết điều đó, tôi thề bạn

[Coro]
Bạn cảm thấy như bạn đang tốt hơn so với những ước mơ của tôi
Tốt hơn so với tôi tưởng tượng trong giấc mơ của tôi
Bạn cảm thấy như bạn đang tốt hơn so với những ước mơ của tôi
Tôi thề bạn đang có, mmm, tốt hơn tôi bao giờ thậm chí đã mơ
Bạn cảm thấy như bạn đang tốt hơn so với những ước mơ của tôi, yeah
Tốt hơn tôi bao giờ chết tiệt mơ, yeah, ooh

[Post-Coro]
Mmm mmm-
Mmm-mmm-mmm-mmm
Mmm mmm-
Mmm-mmm-mmm-mmm